Uchwała Nr IX/55/07

Rady Gminy Dopiewo

z 28 maja 2007

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Szkolnej, działka nr 190/1 oraz część działki nr 191

 

Na podstawie art. 15 i art. 20 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492; z 2006 r. Nr 45, poz. 319), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz uchwały Nr XL/328/05 z 27 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Szkolnej, działka nr 190/1 oraz część działki 191, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy wstępne

 

§ 1.                   

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo z 1999 r., zmienionym w 2002 r., uchwałą Nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Szkolnej, działka nr 190/1 oraz część działki nr 191, zwaną dalej miejscowym planem.

2.      Integralnymi częściami uchwały są:

            1)      załącznik Nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 :1000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;

            2)      załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

            3)      załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

            4)      Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na obszarze o powierzchni około 3,1 ha, którego granice określono na rysunku miejscowego planu.

 

§ 2.                   

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)                  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej drogi lub linii rozgraniczającej wód powierzchniowych śródlądowych;

2)                  obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza lokalizację zewnętrznej krawędzi frontowej ściany budynku mieszkalnego lub najbardziej wysuniętego z tej ściany elementu budynku z wyłączeniem balkonów;

3)                  terenach oznaczonych symbolem literowym bez liczby porządkowej – należy przez to rozumieć wszystkie tereny o przeznaczeniu oznaczonym takim symbolem literowym;

4)                  froncie działki – należy przez to rozumieć granicę działki przylegającą do drogi, w której zlokalizowano zjazd na drogę, a przy działkach narożnikowych – krótszy bok;

5)                  liniach podziału wewnętrznego – należy przez to rozumieć postulowany przebieg granicy działki przy dokonywaniu podziału terenu;

6)                  sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zarówno sieci i urządzenia do transportu i dystrybucji mediów oraz do odbioru ścieków, jak i urządzenia typu chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie drogi i zatoka autobusowa.

 

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

 

§ 3.                   

Określa się następujące przeznaczenie terenów:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN i 4.MN;

2)      tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolem 10.WS;

3)      tereny dróg wewnętrznych, oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolami 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW i 8.KDW;

4)      tereny infrastruktury technicznej, oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolem 9.TK;

5)      tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolem 11.E.

 

§ 4.                   

Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określono na rysunku miejscowego planu.

 

§ 5.                   

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

1)                  zakazuje się sytuowania obiektów innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty małej architektury;

2)                  garaże i pomieszczenia gospodarcze mogą być wyłącznie wbudowane w budynek mieszkalny;

3)                  budynki należy sytuować wyłącznie w zabudowie bliźniaczej, z wyjątkiem działek skrajnych od strony rowu, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;

4)                  w budynkach można wydzielać pomieszczenia na cele usług nie kolidujących z funkcją mieszkalną.

 

§ 6.                   

1.      Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych WS zakazuje się lokalizowania obiektów.

2.      Zakazuje się kanalizowania rowu z wyjątkiem budowy przepustu drogowego w miejscu oznaczonym na rysunku miejscowego planu.

 

§ 7.                   

1.      Na terenach dróg wewnętrznych KDW zakazuje się lokalizowania obiektów innych niż służących obsłudze ruchu drogowego oraz innych niż sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2.      Dopuszcza się wykorzystanie terenów drogi wewnętrznej 7.KDW na cele poszerzenia drogi powiatowej.

 

§ 8.                   

1.      Na terenach infrastruktury technicznej TK, zakazuje się lokalizowania obiektów innych niż sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2.      Dopuszcza się wykorzystanie terenów, o których mowa w ust. 1, na poszerzenie drogi powiatowej.

 

§ 9.                   

Na terenach urządzeń elektroenergetycznych E, zakazuje się lokalizowania obiektów innych niż sieci i urządzenia elektroenergetyczne.

 

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

§ 10.               

Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiektów, wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

 

§ 11.               

1.      W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy stosować dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych, zawartym pomiędzy 40o i 45o.

2.      Na pokrycia dachów należy stosować dachówkę ceramiczną lub materiał dachówkopodobny drobnowymiarowy w kolorze ceglastym, brązowym lub grafitowym.

3.      Budynki bliźniacze muszą posiadać ten sam kąt nachylenia dachów.

 

§ 12.               

1.      Ogrodzenie należy wykonać jako ażurowe, a jego wysokość nie może być wyższa niż 1,5 m.

2.      Ogrodzenie musi być zharmonizowane z architekturą budynków pod względem zastosowanych materiałów i kolorystyki.

 

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 13.               

Zakazuje się:

1)                  lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg;

2)                  wydzielania w budynkach pomieszczeń usługowych, stanowiących źródło emisji przekraczających dopuszczalne poziomy, określone w przepisach odrębnych;

3)                  jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych na granicy z działkami należącymi do osób trzecich nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm i muszą się mieścić w granicach działki inwestora.

 

§ 14.               

1.                Przy budowie drogi powiatowej należy zastosować rozwiązania techniczne minimalizujące uciążliwość drogi publicznej dla zabudowy mieszkaniowej, gwarantujące ochronę przed takimi czynnikami jak: hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza oraz gwarantujące ochronę gruntu, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych.

2.                W budynkach należy zastosować rozwiązania techniczne minimalizujące uciążliwość drogi powiatowej.

 

§ 15.               

1.      Zakazuje się naruszania i zmiany istniejących stosunków wodnych na gruncie oraz zmiany kierunku odpływu wody opadowej.

2.      Wody opadowe z dachów budynków należy odprowadzać do gruntu w sposób nie powodujący spływu wód na działkę sąsiednią.

 

§ 16.               

1.                Zakazuje się zrzutu ścieków deszczowych do cieku wodnego bez ich podczyszczenia w separatorach i osadnikach i bez uzyskania stosownych pozwoleń, określonych w przepisach odrębnych.

2.                Dopuszcza się utwardzanie dróg dopiero po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej.

 

§ 17.               

1.                Zakazuje się poboru wody pitnej z indywidualnych ujęć wody.

2.                Dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody wyłącznie dla celów gospodarczych.

 

§ 18.               

Zakazuje się stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków i budowy zbiorników na ścieki.

 

§ 19.               

1.      Do ogrzewania budynków należy stosować wyłącznie paliwa gazowe z sieci gazowej, energię elektryczną lub źródła energii odnawialnej.

2.      Zakazuje się sytuowania zbiorników na gaz i paliwa płynne.

3.      Dopuszcza się stosowanie paliw stałych, pod warunkiem, że urządzenia do ich spalania spełniają standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadają znak bezpieczeństwa ekologicznego.

 

§ 20.               

Odpady bytowe należy gromadzić w pojemnikach i odstawiać po ich wstępnej segregacji do punktów składowania odpadów, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

 
Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

§ 21.               

1.      Ochronie na zasadach wynikających z przepisów odrębnych podlega stanowisko archeologiczne.

2.      Usytuowanie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, określa rysunek miejscowego planu

3.      Inwestor, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu znajdującego się w obszarze zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, musi uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, obowiązujący inwestora zakres, związanych z inwestycją, archeologicznych prac ratowniczych.

 

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

§ 22.               

1.      Zakazuje się stosowania w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2401P ogrodzeń utrudniających widoczność na drodze.

2.      W rejonie drogi powiatowej nr 2401P zakazuje się sytuowania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej oraz stosowania oświetlenia obiektów, które ujemnie wpływa na tą drogę.

3.      Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej lokalizowane w pobliżu drogi powiatowej numer 2401P nie mogą utrudniać ruchu drogowego na tej drodze.

 

Rozdział 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, i wskaźniki intensywności zabudowy

 

§ 23.               

1.      Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

            1)      od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2401P – 20 m;

            2)      od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 5.KDW i 6.KDW – 5 m;

            3)      od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 7.KDW i od granicy terenu infrastruktury technicznej TK – 8 m;

            4)      od linii rozgraniczającej tereny wód powierzchniowych śródlądowych WS – 3 m.

2.      Określa się obowiązujące linie zabudowy usytuowane w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 5.KDW, 6.KDW i 8.KDW.

3.      Usytuowanie linii zabudowy określa rysunek miejscowego planu.

 

§ 24.               

Na cele lokalizowania budynków można przeznaczyć nie więcej niż 35% powierzchni działki.

 

§ 25.               

Na cele powierzchni biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 50% powierzchni działki.

 

§ 26.               

1.      Wysokość budynków musi zawierać się pomiędzy 8 m i 9 m.

2.      Budynki bliźniacze muszą posiadać parami tą samą wysokość.

3.      Poziom posadzki parteru nie może być położony wyżej niż na wysokości 0,5 m nad poziomem terenu.

4.      Budynki muszą posiadać 2 kondygnacje nadziemne.

5.      Dopuszcza się wykonanie jednej kondygnacji podziemnej.

 

Rozdział 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

 

§ 27.               

Nie określa się terenów lub obiektów wymagających ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

Rozdział 9

 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

 

§ 28.               

Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 29.               

Zakazuje się wydzielania działek na terenach dróg wewnętrznych KDW, terenach infrastruktury technicznej TK i terenach urządzeń elektroenergetycznych E.

 

§ 30.               

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

               1)   powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 400 m2;

               2)   szerokości frontu działki nie może być mniejsza niż 15 m.

2.      Określona w ust. 1 minimalna szerokość frontu działek nie dotyczy działek skrajnych.

 

§ 31.               

Granice działek muszą być prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających dróg.

 

Rozdział 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

 

§ 32.               

1.      Lokalizowanie zabudowy musi uwzględniać występowanie urządzeń drenarskich.

2.      W przypadku kolizji sytuowanych budynków z urządzeniami drenarskimi urządzenia te muszą zostać przebudowane na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci drenarskiej.

 

§ 33.               

Zakazuje się lokalizowania obiektów uniemożliwiających dojazd do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

 

§ 34.               

Zaopatrzenie ludności w wodę w sytuacjach awaryjnych należy zorganizować zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym programem działań w sytuacjach awaryjnych.

§ 35.               

Nakazuje się zapewnienie dostępu do terenów wód powierzchniowych śródlądowych WS na całej ich długości dla sprzętu utrzymania rowu.

 

Rozdział 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

 

§ 36.               

1.      Droga wewnętrzna 7.KDW zostanie włączona do drogi powiatowej nr 2401P poprzez urządzenie jednego zjazdu z tej drogi.

2.      Zakazuje się lokalizowania bezpośrednich zjazdów z posesji na drogę powiatową nr 2401P.

 

§ 37.               

1. Dla terenów drogi wewnętrznej 5.KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 9 m i zakończenie placami nawrotów o wymiarach zgodnych z rysunkiem miejscowego planu.

2.      Dla terenów drogi wewnętrznej 6.KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 8 m i zakończenie placami nawrotów o wymiarach zgodnych z rysunkiem miejscowego planu.

3.      Dla terenów drogi wewnętrznej 7.KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 8 m.

4.      Dla terenów drogi wewnętrznej 8.KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 8 m i jej włączenie poprzez przepust drogowy do drogi położonej poza obszarem objętym miejscowym planem.

 

§ 38.               

1.      Sieci infrastruktury technicznej należy modernizować, rozbudowywać i budować na zasadach określonych w przepisach odrębnych i programach rozwoju sieci, a w tym:

1)      wodociąg – poprzez rozbudowę wodociągu gminnego;

2)      kanalizację – poprzez wyprowadzenie z kolektora sanitarnego przebiegającego po terenach drogi wewnętrznej 7.KDW i terenach infrastruktury technicznej TK kanałów sanitarnych o spadkach i średnicach dostosowanych do ukształtowania terenu i liczby użytkowników;

3)      energię elektryczną – poprzez budowę sieci niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej nasłupowej lub kontenerowej, zlokalizowanej na terenach urządzeń elektroenergetycznych E, zasilanej w układzie lokalnej sieci średniego napięcia 15 kV;

4)      gazociąg – poprzez budowę sieci gazowej;

5)      kable telekomunikacyjne – poprzez rozwój sieci telekomunikacyjnej.

2.      Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić jako sieci podziemne poza pasem drogowym drogi powiatowej, w liniach rozgraniczających terenów infrastruktury technicznej TK i dróg wewnętrznych KDW, uwzględniając ich strefowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3.      Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a liniami zabudowy.

4.      Podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.      Podłączenia sieci wewnętrznych do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.

6.      Szafki z przyłączami gazowymi i energetycznymi sytuować należy w linii ogrodzeń lub jako wbudowane w ogrodzenia.

 

Rozdział 12

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

§ 39.               

Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

 

Rozdział 13

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,
o której mowa w art. 36 ust. 4

 

§ 40.               

Dla terenów określa się stawkę procentową w wysokości 10%.

 

Rozdział 14

Przepisy końcowe

 

§ 41.               

Traci moc uchwała Nr VI/53/03 Rady Gminy Dopiero z 31 marca 2003 roku.

 

§ 42.               

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 43.               

Uchwała wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.