Uchwała Nr IX/54/07

Rady Gminy Dopiewo

z dnia  28 maja 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dopiewo

 

 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251)

 

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje

 

 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dopiewo,   wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia