Uchwała Nr IX/61/07

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 maja 2007r.

 

w sprawie założenia przedszkola w Dopiewcu.

 

 

Na podstawie art. 5 oraz art. 58 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. Nr 137, poz.1304,          z 2004 r. Nr 69,poz.624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, z 2003 r.Nr 137, poz.1304, z 2005 r. Nr 167, poz.1400, Nr 94,        poz. 780, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 277, poz. 1658,    z 2007r.,Nr 42, poz.233) w związku z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153 ,poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2002r. Nr 214, poz.1806,           z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz.128, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r.               Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327), Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2007r.  Przedszkole w Dopiewcu przy ul. Szkolnej 17, zwane dalej przedszkolem.

 

§ 2 .Obwód przedszkola obejmuje wszystkie miejscowości z terenu gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r.