Uchwała Nr XLIX/389/06

                        Rady Gminy Dopiewo

                        z dnia 30 stycznia 2006 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 r. dotyczącej budżetu Gminy Dopiewo na 2006 r.

Na podstawie art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLVIII/380/05 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1:

a)       w ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 123.614 zł do kwoty 26.645.770 zł,

b)      ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.943.243 zł.”,

c)       w ust. 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.450 zł do kwoty 30.589.013 zł;

2)      do załącznika nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3)      do załącznika nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4)      załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5)      § 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody i rozchody budżetu oraz źródła pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6)      załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7)      w § 4:

a)       dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako ust. 1,

b)      dodaje się ust. 2 w brzmieniu „2. Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9a.”;

8)      załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9)      dodaje się załącznik nr 9a w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10)  w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 120.450 zł.”;

11)  w § 9:

a)       skreśla się pkt 1 i 2;

b)      pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności upływa w roku następnym – do kwoty 500.000 zł,”,

c)       pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy,”,

d)      po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 4.”,

12)  dodaje się § 10 w brzmieniu: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1)             pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł;

2)             finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.943.243 zł;

3)             spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 630.000 zł.”;

13)  dotychczasowe §§ 10, 11, 12 otrzymują odpowiednio numerację jako §§ 11, 12, 13.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 r. zmienionej: zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 350/06 z dnia 2 stycznia 2006 r., pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                       

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Dopiewo

Nr XLIX/389/06 z dnia 30 stycznia 2006 r.

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do uchwały budżetowej na 2006 r. zostały wprowadzone zmiany dostosowujące ją do tej ustawy.

 Ponadto,

1)        w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2006 r. zwiększony został plan dochodów budżetowych na rok 2006 o kwotę 123.614 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie”,

2)        zwiększa się wydatki na remonty w przedszkolach,

3)        dokonano zmiany w zakresie wydatków majątkowych: wprowadzono inwestycję pn.: „Budowa drogi w Palędziu” oraz zmniejszono wydatki na inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Palędziu”,

4)        w wyniku zmian w dochodach i wydatkach budżetowych zmniejszeniu o kwotę 113.164 zł uległ deficyt budżetowy. Jednocześnie zmniejszeniu uległ udział pożyczek w sfinansowaniu deficytu,

5)        ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania pn. „Budowa gimnazjum w Skórzewie” do roku 2009 zmniejszeniu uległy limity wydatków na tą inwestycje na lata 2007-2008. Wydatki na przedmiotowe zadanie na rok 2009 wyniosą 5.650.000 zł,

6)        w związku z wykonaniem w 2005 r. większych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu od wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani dokonano zwiększenia planowanych wydatków na ww. zadania na rok 2006 o kwotę 450 zł.