Uchwała Nr XLIX/388/06

                        Rady Gminy Dopiewo

                        z dnia 30 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Dopiewo na 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się zaciągnąć zobowiązania na lata 2007-2009 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa gimnazjum w Skórzewie”, o wartości przekraczającej granicę wydatków ustalonych w budżecie Gminy na 2006 r., do kwoty 17.650.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)”.

 

§ 2

 

1.      Upoważnia się  Wójta Gminy Dopiewo do zawierania umów z wykonawcami w zakresie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1.

2.      Środki na pokrycie zobowiązań zostaną ujęte w budżetach lat następnych.

 

§ 3

 

Źródłem pokrycia zobowiązań wymienionych w § 1 będą dochody z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Dopiewo

Nr XLIX/388/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku

 

  Ponieważ zadanie pn. „Budowa gimnazjum w Skórzewie” jest inwestycją, która będzie realizowana w latach 2006-2009 konieczne jest podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie.

Na przedmiotową inwestycje zabezpieczone zostały: - wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. w kwocie 3.250.000 zł, - wydatki w budżecie roku bieżącego w kwocie 1.100.000 zł, - wydatki w budżetach lat 2007-2008 w kwotach po 6.000.000 zł (zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na 2006 r., określającym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne). Pozostała kwota brakująca do wartości całej inwestycji, tj.: 5.650.000 zł zostanie zabezpieczona w budżecie 2009 r.