Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/398/06

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

 Okres realizacji tematów

1.       

Opracowanie planu pracy komisji na 2006 r.

 

I kwartał

2.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy w 2006r.

 

3.       

Zaopiniowanie programu ochrony  środowiska dla Gminy Dopiewo

 

4.       

Zaopiniowanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo

 

5.       

Koszty utrzymania wodociągów  i oczyszczalni ścieków - zaopiniowanie  taryf cen na wodę i ścieki.

 

6.       

Zaopiniowanie planu gospodarki odpadami  dla Gminy Dopiewo

 

7.       

Przedstawienie sprawozdania z aktualności „studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

8.       

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

 

9.       

Informacja o przebiegu realizacji  zadań gminy w ramach budżetu na  2006r.

 

10.   

Analiza wykonania budżetu za 2005 rok -  sesja  absolutoryjna

 

II kwartał

11.   

Informacja  o przebiegu  realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 roku

 

12.   

Analiza wykonania budżetu za I półrocze  2006 roku.

III kwartał

13.   

Analiza planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy do projektu budżetu na 2007 rok.

IV kwartał

14.   

Wypracowanie propozycji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2007 roku

 

15.   

Zapoznanie się z propozycjami do projektu budżetu gminy, planowane dochody i wydatki.

 

16.   

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Giny

 

17.   

Podsumowanie działalności Komisji w okresie kadencji.