Uchwała Nr XLIX/390/06

                        Rady Gminy Dopiewo

                        z dnia 30 stycznia 2006 r.

 

 

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Dz. U. z 2002 r.  Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840; Dz. U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953; Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr.130, poz.1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365; Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1419; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3; Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409; Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272; Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926; Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681; Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych na terenie Gminy Dopiewo może odbywać się w drodze inkasa.

       2. Na inkasentów wyznacza się właściwych miejscowo sołtysów. 

§ 2. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków wynoszące 4% pobranych kwot.

       2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy kwot pobranych podatków w terminie 5 dni od daty pobrania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/377/05 Rady Gminy Dopiewo             z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.