Uchwała Nr XLIX/391/06

                                                            Rady Gminy w Dopiewie

                                                            z dnia 30 stycznia 2006r.

                                               w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

 

Na podstawie art. 37b  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne dla przewodniczących organów wykonawczych sołectw (sołtysów) Gminy Dopiewo w wysokości 300zł, (trzysta złotych).

 

2.      Dieta, o której mowa w ust. 1 przysługuje za całokształt zadań wykonywanych w związku z pełnioną funkcją sołtysa określonych w Statucie Sołectwa oraz w odrębnych przepisach.

 

 

§ 2. Zryczałtowane diety miesięczne płatne będą do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

 

 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy  ogłoszeń w sołectwach oraz w Urzędzie Gminy.