OBWIESZCZENIE nr RPP.6733.40.2022 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części działek o nr ewid. 120/13, 142/9, położonych w obrębie geodezyjnym Więckowice, gmina Dopiewo