Uchwała Nr XLIV/357/05
  Rady Gminy Dopiewo 
 z dnia 28 września 2005r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/202/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r. dot. uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo.Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r., poz. 483), oraz  art. 3 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 153 poz.1271, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806), Rada Gminy uchwala się, co następuje:
 

 

§ 1. Zmienia się zapis § 54  Statutu Gminy Dopiewo, który otrzymuje brzmienie:

 

1.      Przy głosowaniu imiennym zaznacza się oddawanie głosów przez radnych w protokole.

2.      Głosowaniem imiennym objęte są następujące projekty uchwał :

1)       uchwalanie budżetu Gminy,

2)       przyjmowanie Strategii Rozwoju Gminy

3)       przyjmowanie Wieloletnich Planów Społeczno – Gospodarczych Gminy.

 

 

 

§ 2. Dodaje się w § 68 Statutu Gminy Dopiewo ust. 8  w brzmieniu.

 

Radny ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji celem lepszego przygotowania do      wykonania zadań, poprzez udział w szkoleniach:

 

1.      Szkolenie proceduralne po wyborach.

2.      Szkolenie tematyczne raz w roku .

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.