Uchwała Nr XLIV/356/05

                                                                             Rady  Gminy Dopiewo

                                                                          z dnia 28 września 2005r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005r. dot. zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. .U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach1 ( Dz. U.  Nr  97 poz. 1050,  z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr 137 poz. 1302, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 210 poz. 2135) oraz art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,  (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Nr 46 poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 65, poz. 595, z 2004r. Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 64, poz. 565 ), Rada Gminy w Dopiewie uchwala co następuje:

 

§ 1.   Zmienia się § 4 Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005r., który   otrzymuje brzmienie:

 

„Uchyla się Uchwałę Nr III/25/02 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002r. oraz Uchwałę Nr XLI/335/05 Rady Gminy z dnia 1 sierpnia 2005r.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zmiana uchwały następuje w  związku z oczywistą omyłką jaka zaistniała przy przepisywaniu z projektu uchwały do oryginału  Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 sierpnia 2005r.,  a  polegającą  na pominięciu w § 4 zdania  „ Traci moc Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r.”  oraz błędnym pisarskim polegającym na napisaniu Uchwała Nr XLI/355/05, zamiast Uchwała  „Nr XLI/335/05”.