RMKiOS.6164.11.2022 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.