RMKiOS.6164.9.2022 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.