OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.62.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 44/107, 44/22, 44/121, 44/71, 44/47, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo.