Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Wiejskiej i Śliwkowej, gmina Dopiewo.