OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.59.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 19/20, 19/27, obręb Gołuski, gmina Dopiewo.