OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.42.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek o nr ewid. 67/4, 67/3, 70/1, 71/1, 70/2, 71/3, 71/2, 73/1, 72/1, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.