OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.51.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową, na terenie części działki o nr ewid. 1/2, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.