OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.34.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 278, 284/1 obręb Więckowice, gmina Dopiewo oraz działek o nr ewid. 35, 41/1, 43/1, 43/9, obręb Sierosław, gmina Tarnowo Podgórne.