Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.2.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 13 lipca 2021 r. decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RPPiOS.6220.2.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działek o nr ewid. 147/4 oraz 147/5 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo