OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.22.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia terenów sportu i rekreacji, na terenie działki o nr ewid. 542/11, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo.