Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza w lokalu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcji gospodarczej na mieszkalną na działce o nr ewid. 542/5, położonej w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Dopiewo.