OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.19.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 51/3, 63/6, 62/5 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.