OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.26.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki o nr ewid. 50/2 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.