OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.05.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 214/2, 280, 272/13, 272/12 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo.