Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i linii kolejowej, gmina Dopiewo.