RPPiOS.6220.18.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji sterylizacji tlenkiem etylenu jednorazowych wyrobów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 123/6 obręb Dąbrówka.