Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.02.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych wraz z umocnieniem, w granicach działki ewidencyjnej nr 104/3, obręb 0004 Dąbrówka, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie oraz na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, za pośrednictwem projektowanego wylotu do rzeki Wirynki, jak również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. ww. wylotu, w ramach zadania „Dąbrówka – dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Widok”