OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 3/3 obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo.