Obwieszczenie nr RPPiOŚ.6733.76.2020 w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie sieci drenażowej, na terenie obejmującym działki o numerze ewid.: 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15; obręb: Skórzewo, gmina Dopiewo.