Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 421/6, gmina Dopiewo.