OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.70.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu gromadzenia i zagospodarowania wody przy przedszkolu publicznym w Konarzewie, na terenie działki o nr ewid. 562/15, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo