OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.62.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 272/12, 280, 214/2, 272/13, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, gmina Dopiewo.