OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.32.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 127, 140/2, 157, 178/2, 179, 180/1, obręb Gołuski,  gmina Dopiewo