OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.53.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 414/14 obręb Dąbrowa, 145/3, obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo