OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.42.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 19/20, obręb Gołuski,  gmina Dopiewo