OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.38.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 51/3, 43/32, 414/14 obręb Dąbrowa, działki o nr ewid. 145/3, obręb Zakrzewo,  gmina Dopiewo