OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.37.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 399, 473/57 obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo