Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo  dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo.