Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej.