Informacja o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a)      Przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego, poprzez wykonanie wylotu ze ścieku podchodnikowego w km ok. 2+615 drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 674, obręb 0008 Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański;

b)      Przebudowę  urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego, poprzez wykonanie wylotu ze ścieku podchodnikowego w km ok. 3+337 drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka, zlokalizowanego na działce o nr 228/2, obręb 0012 Zakrzewo, gmina Dopiew, powiat poznański;

c)      Usługi wodne, obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, poprzez projektowane wyloty ze ścieków podchodnikowych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących ze zlewni utwardzonej.