W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu administracji, usług publicznych, usług centrotwórczych oraz działalności gospodarczej w miejscowości Dopiewo, rejon ulic Wyzwolenia i Łąkowej, działki nr 738/12, 738/13

Data uchwały:
2005-04-25

Numer uchwały:
XXXVII/313/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w "Echo Dopiewa" oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.