OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.17.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 392/6, 392/18 obręb Zakrzewo,  gmina Dopiewo.