OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.13.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 140/2, 141/1, 135/1, 127, 373/1, 373/2, 373/3 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo.