Rada Gminy informuję, że w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wniosek w sprawie wyłączenia działek nr 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16, 218/17, 218/18, 218/19, 218/20 z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach: Dąbrowa i Zakrzewo, w rejonie ulic: Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej.

3.       Wniosek w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo, dla działki o nr ewid. 466/57 w Skórzewie.

4.       Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Poznańskiej i Akacjowej.

5.       Wniosek w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/164/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej ul. Maratońskiej w Skórzewie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej oraz wniosek dotyczący pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Maratońskiej, dz. nr 333/6.