OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.91.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV,  na terenie działek o nr ewid. 175/3, 169/2, obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo.