OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.88.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 61/22, 61/21, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo.