Konkurs ofert na 2020 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w zakresie Priorytetu G: Ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2020 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2020 r. do godz. 17:00