OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.93.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej (ul. Pasjonatów) zlokalizowanej wzdłuż drogi ekspresowe S11, na terenie działek o nr ewid. 719/3, 729/4, 724/4, 737/5, 737/6, 721/4 obręb Dąbrówka, działki o nr ewid. 113/2, obręb Dąbrowa, oraz działek o nr ewid. 210/25, 186/96, obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo