OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.86.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki o nr ewid. 246/6 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo.